THÔNG TƯ

  • Thông Tư 42/2015/TT-BLĐTBXH Ngày 20 Tháng 10 Năm 2015 Quy Định Về Đào Tạo Trình Độ Sơ Cấp Nghề
  • Thông Tư 43/2015/TT-BLĐTBXH Ngày 20 Tháng 10 Năm 2015 Quy Định Về Đào Tạo Thường Xuyên
  • Thông Tư 33/2018/TT-BLĐTBXH Ngày 26 Tháng 12 Năm 2018 Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn